Font Size

Cpanel

Cadre didactice

Cadre didactice

Stancu Nicoleta - director

Ion Constantin - profesor  istorie-cultura civica

Gheorghe Irina - profesor  invatamant prescolar-profesor lb engleza

Cornelia  Mincu - profesor  biologie-chimie-fizica

Marcoci Gilda - profesor  geografie-lb franceza

Petrache Mihai Gabriel - profesor  educatie fizica

Stancu Claudia  Alexandra - profesor educatie tehnologica-muzica-desen

Comisii

 

1

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) – responsabil: Marcoci Gilda

- Regulament CEAC

- Portofoliu CEAC

- Strategia CEAC

- Planul de îmbunătăţire a calităţii 2015-2016

2

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern – responsabil: Velicu Ramona

Comisia pentru Curriculum – responsabil: Anghel Mariana

- Plan Managerial Comisia Curriculum

 4

Comisia de școlarizare – responsabil: Marin Maria

 5 Comisia pentru realizarea orarului și organizarea serviciului pe școală – responsabil: Vâlsan Raluca
 6 Comisia pentru monitorizarea notării ritmice și stabilirea tezelor – responsabil: Niculae Alina
 7 Comisia pentru promovarea imaginii școlii și proiecte și programe europene – responsabil: Gheorghe Irina
 8 Comisia pentru asigurarea manualelor – responsabil: Vâlsan Raluca
 9

Comisia pentru monitorizarea frecvenței, combaterea absenteismului și prevenirea abandonului școlar – responsabil: Zamfir Elena

        - Plan Managerial Comisia pentru monitorizarea frecventei

 10 Comisia pentru monitorizarea situației disciplinare a elevilor – responsabil: Constantin Ion
 11 Comisia de salarizare – responsabil: Stancu Nicoleta
 12 Comisia pentru distribuirea cornului și a laptelui – responsabil: Magheru Emilian
 13 Comisia de gestionare SIIR – responsabil: Miriță Aurelia
 14 Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare – responsabil: Vâlsan Raluca
 15 Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității – responsabil: Datcu Rodica
 16 Comisia de inventariere – responsabil: Anghel Mariana
 17  Comisia de recepție bunuri – responsabil: Magheru Emilian
 18  Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate – responsabil: Magheru Emilian
 19  Comisia pentru verificarea documentelor școlare și actelor de studii – responsabil: Vâlsan Raluca
 20  Comisia pentru cercetare desciplinară – responsabil: Constantin Ion
 21  Comisia pentru recensământul populației școlare – responsabil: Gheorghe Irina
 22  Comisia pentru acordarea burselor – responsabil: Marin Maria
 23  Comisia activităților cu părinții, comitete de părinți, consiliul reprezentativ al părinților – responsabil: Velicu Ramona
 24  Comisia de inventariere a patrimoniului – responsabil: Miriță Aurelia
 25  Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar – responsabil: Niculae Alina
 26  Comisia pentru perfecționare și formare continuă – responsabil: Tănasi Anica
 27  Comisia de securitate și sănătate în muncă – responsabil: Magheru Emilian
 28  Comisia pentru situații de urgență – responsabil: Magheru Emilian

 

COMISII METODICE:

1 Comisia metodică învățământ preșcolar – responsabil: Petcu Luminița
2 Comisia metodică învățământului primar – responsabil: Datcu Rodica
3 Comisia diriginților – responsabil: Velicu Ramona
4 Comisia metodică a științelor umaniste – responsabil Velicu Ramona
5 Comisia metodică matematică și științe – responsabil: Vâlsan Raluca

Oferta educationala

OFERTA EDUCATIONALA 2015-2016-page-001

 

                   OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

 

              Este centrată în jurul ofertei curriculare. Şcoala cu Gimnaziala nr .1 Sarulesti-Gara  judetul Calarasi,răspunde cerinţelor de şcolarizare, formare şi dezvoltare a copiilor.

        Ţinând cont că familiile tinere au plecat în oraş, numărul copiilor de vârstă preşcolară este în descreştere, ceea ce face ca numărul posturilor să scadă în timp.

An şcolar 2015-2016

 

NR. CRT

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

NR. GRUPE/ CLASE

1

PREŞCOLAR

- 7 GRUPE si sapte posturi

 

2

 

PRIMAR

- 2 clasa pregatitoare;

- 2 clasa I

- 2 clase a II a

- 2 clase a III a

- 1 clasa a IV a

- 1 clasa –A DOUA SANSA

 

3

 

GIMNAZIAL

- 2 clase a V a;

- 1 clasa a VI a;

- 2 clase a VII a;

- 2 clase a VIII a;

- 1 clasa A DOUA SANSA.

 

TOTAL

18 CLASE + 7 GRUPE=25 clase

 

Oferta curriculară ciclul preşcolar (CDS):

Grădiniţa nr.1 -SARULESTI GARA-,,FORME SI CULOARE’’

                                                              -,,CUM NE COMPORTAM”

                                                              -,,CLUBUL CURIOSILOR”

Grădiniţa nr.2 -SARULESTI-SAT-,,EDUCATIE PENTRU SANATATE’’

Grădiniţa nr.3 –SANDULITA-‘MULT E DULCE SI FRUMOASA LIMBA CE-O VORBIM”

                                                  -,,SA CRESC MARE SI VOINIC”

Oferta curriculară ciclul primar (CDS):

Clasa a IV-a A- „ EDUCATIE PENTRU SANATATE”

 

Oferta curriculară ciclul gimnazial (CDS):

Optional informatica -  „PRIETENUL MEU CALCULATORUL” clase a V – VIII a;

 

 

Resurse materiale

 

Puncte tari

-         5 spaţii de învăţământ cu 27 săli

-         mobilierul este partial modernizat;

-         bibliotecă cu peste 10.600 volume.

 

Puncte slabe

-         amenajarea unor spaţii pentru activităţi extracurriculare;

-         uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic;

-         fondul de carte 80% învechit;

-         sursa de încălzire învechită la structura Sarulesti Sat,Sandulita,Solacolul.

 

Oportunităţi

-         continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ;

-         completarea fondului de carte şi adaptarea acestuia programelor şcolare;

-         găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea şcolii prin contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice.

 

Resurse informaţionale

 

Puncte tari

-         programe de activităţi extracurriculare atractive;

-         bibliotecă funcţională;

-         materiale alternative;

-         accesul la calculatoare;

-         bază logistică corespunzătoare: telefon, fax, retroproiector, copiatoare, televizoare, DVD-uri , videoproiectoare, etc.

 

            Puncte slabe

-         insuficienta utilitare a laboratorului de informatică;

-         uzura unei părţi din fondul de carte şi din materialele didactice;

 

            Oportunităţi

-         realizarea de activităţi pentru petrecerea timpului liber al elevilor;

-         găsirea resurselor financiare necesare dotării bibliotecii şi a sălilor specializate;

-         realizarea unui număr acceptabil de abonamente la reviste de specialitate;

-         editarea unei reviste a şcolii;

-         accesul la Internet atât al elevilor cât şi al profesorilor.

            Ameninţări

-         influenţa negativă a programelor şi a ştirilor din mass-media;

-         influenţa unor factori perturbatori.

Oferta curriculară

 

Puncte tari

-         Pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc.);

 

Puncte slabe

            Organizarea CDS :

-         Managerial - oferta şcolii satisface nevoile unei anumite părţi a elevilor;

-         Administrativ - opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;

-         Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor, copiilor) beneficiarilor.

 

Oportunităţi

-         Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice;

-         CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate;

-         Oferta CDS vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare;

-         CDS permite valorificarea abilităţilor individuale.

 

Ameninţări

-         Insuficienta diversificare şi adecvare a CDS la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie;

-         Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor;

 

Relaţii cu comunitatea

 

Puncte tari

-         Semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile şi a accidentelor rutiere;

-         Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;

-         Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare;

-         Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

 

Puncte slabe

-         slabe legături de parteneriat cu ONG-uri;

-         legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate;

-         puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor.

 

Oportunităţi

-         disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, O.N.G., Biserica, Poliţia, instituţii culturale);

-         cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi;

-         interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;

-         interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat;

-         legături cu instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.

 

Ameninţări

-         organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;

-         nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;

-         instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;

slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.

 

 

DIRECTOR,

                Profesor ,

                           Nicoleta Stancu

 

 

Accesati link-ul   Oferta educationala

Subcategorii

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Ziua Nonviolentei in Scoli

 {gallery}/Nonviolentei{/gallery}    

Poze activitati

{gallery}Activitati2015{/gallery}

Hotarari C.A.

Hotarari ale Consiliului de Administratie

Online acum

Avem 3 vizitatori și niciun membru online